תקנון הצבי ישראל צ.י בע"מ

 1. ברוכים הבאים לאתר הצבי ישראל צ.י בע"מ. אתר זה מוגש ללקוחותינו, במסגרת מאמצינו לקדם ולייעל את השירות. אנא קראו בתשומת לב תקנון זה מפעם לפעם, שכן עשויים לחול בו שינויים.
 2. אנא שימו לב כי עצם השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה ולתנאי תקנון מועדון הצבי ישראל צ.י בע"מ המפורט להלן. 
 1. בכל שאלה ניתן לפנות למוקד התמיכה שלנו בטלפון, בפנייה באתר (באמצעות ערוץ "צור קשר" או צ'ט עם נציג) ובאמצעות וואטסאפ בטלפון 053-3933003.
 2. מוקד התמיכה נועד לסייע לכם ולתת מענה לבעיות הקשורות בשימוש באתר ולפניות הנוגעות להזמנות באתר. 
 3. האתר של הצבי ישראל צ.י בע"מ הינו ממשק אינטרנטי המופעל דרך אתר ו/או אפליקציה סלולארית, במסגרתו מתבצעות מכירות קמעונאיות (להלן: " הצבי ישראל צ.י בע"מ " או "האתר" או "האפליקציה", לפי העניין). האתר מנוהל ע"י חברת הצבי ישראל צ.י בע"מ במסגרת מאמציה לקדם ולייעל את השירות המוענק ללקוחותיה. 
 4. כל אדם או חברה המבצע/ת פעולה כלשהי באתר, לרבות אדם המבצע רכישה (להלן: "הלקוח"), מצהיר בעצם ביצוע הפעולה באתר כי קרא תקנון זה, כי הינו מסכים להוראותיו ולכך שתהליך הרכישה בהצבי ישראל צ.י בע"מ יהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד הצבי ישראל צ.י בע"מ ו/או מי מטעמה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מחברות הבת שלה, למעט טענות הקשורות בהתחייבות מפורשת של הצבי ישראל צ.י בע"מ על פי תקנון זה.
 5. לקוח המצטרף למועדון הלקוחות של הצבי ישראל צ.י בע"מ. בהצטרפותו לשירות הצבי ישראל צ.י בע"מ מאשר הלקוח כי קרא את תקנון מועדון הלקוחות וכי הוא מסכים לתנאיו.
 6. השירות שניתן במסגרת הצבי ישראל צ.י בע"מ מוענק בתחומי מדינת ישראל והכל באזורים מסוימים בלבד המוגדרים מעת לעת על ידי החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 7. יובהר כי על אף האמור לעיל להצבי ישראל צ.י בע"מ הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את אזורי השירות ללא מתן הודעה מוקדמת מראש. 
 8. אספקת מוצרים שנרכשו הצבי ישראל צ.י בע"מ אפשרית רק כאשר המען המבוקש נמצא בתוך אזור השירות, ואין מניעה טכנית או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור.
 9. רכישה של מוצרים יקרים מותרת אך ורק ללקוחות אשר גילם מעל 18 שנים. קבלת משלוח (על פי קביעתה של הנהלת האתר) – דורשת נוכחות של הלקוח בבית בעת קבלת המשלוח, וזיהויו בתעודת זיהוי או באמצעי זיהוי אחר. 
 10. הצבי ישראל צ.י בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ"י שקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן. ללקוח לא יהיו כל טענות כלפי הצבי ישראל צ.י בע"מ בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן הצבי ישראל צ.י בע"מ לראשונה, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.
 11. הצבי ישראל צ.י בע"מ, לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות האתר, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן.
 12. תוכן האתר ותקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. ההתייחסות הינה לשני המינים כאחד. בכל מקום בו מנוסח תוכן האתר ו/או תקנון זה בלשון יחיד ההתייחסות הינה ליחיד ו/או לרבים לפי העניין.

"המוצרים"

15. בתקנון זה הביטוי "מוצרים" פירושו מוצרים הנמכרים מעת לעת בהצבי ישראל צ.י בע"מ ואשר מועד אספקתם התבקשה על ידי הלקוח בעת מילוי ההזמנה, בכפוף לאמור בתקנון זה בפרק שכותרתו "אספקה". 

 1. שמות המוצרים יופיעו במסגרת רשימות שתוצגנה באתר (להלן: "רשימת המוצרים"). 
 2. הצבי ישראל צ.י בע"מ אינה מחויבת, בכל דרך שהיא, לקיום מגוון כלשהו של מוצרים. הצבי ישראל צ.י בע"מ רשאית לשנות בכל עת איזה מהמוצרים המוצגים ברשימת המוצרים באתר, להחליף איזה מהמוצרים ברשימה או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה הנ"ל.
 3. אופן הצגת המוצרים הצבי ישראל צ.י בע"מ יקבע על ידי הבעלים מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. יובהר כי תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את הצבי ישראל צ.י בע"מ.
 4. הלקוח יהא רשאי להוסיף ל"סל הקניות" / "עגלת הקניות" גם מוצרים שבסמוך לשמם ברשימת המוצרים יצוין כי הינם בסטטוס של "המוצר חסר במלאי" או כל מונח דומה אחר. משמעות המושג "המוצר חסר במלאי" או כל מונח דומה אחר תהא כי המוצר איננו מצוי בעת ההזמנה במלאי החנות המספקת. במקרה זה הלקוח לא יחויב בגין המוצר הנ"ל, אנו נמליץ על תחליפים במידה וניתן ו/או הלקוח מבקש זאת. והיה ולא נוצר קשר עם הלקוח, הצבי ישראל צ.י בע"מ תהא רשאית לספק תחליפים למוצרים חסרים עפ"י שיקול דעתה גם אם מחירו של המוצר החלופי יהא שונה ממחיר המוצר המוזמן. במקרה זה תעמוד ללקוח האפשרות להחזיר במשלוח הבא את המוצר החלופי במידה ואינו לשביעות רצונו, והלקוח יזוכה במלוא מחיר המוצרים המוחזרים.
 5. במסגרת הרכישה בהצבי ישראל צ.י בע"מ, יהיה הלקוח רשאי להזמין ממוצר כלשהו אך ורק כמות סבירה. סבירות הכמות כאמור תהא נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.   יתרה מכך, אלא אם יוחלט אחרת על ידי הנהלת החברה, מכירת מוצרים הנמכרים במבצע מוגבלת מכל מוצר ותעודכן מעת לעת ע"י הצבי ישראל צ.י בע"מ.

המחירים

 1. מחירי המוצרים שיפורסמו בהצבי ישראל צ.י בע"מ הינם מחירי המוצרים כפי שעודכנו לאחרונה לפני מועד ביקור הלקוח באתר הצבי ישראל צ.י בע"מ ו/או במועד הקלדת ההזמנה ואישורה על ידי הלקוח באתר, לפי המאוחר. הצבי ישראל צ.י בע"מ תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ללא קשר למועד הביקור ו/או ביצוע ההזמנה על ידי הלקוח.
 2. בכל הנוגע למכירות בהצבי ישראל צ.י בע"מ המתבצעות באמצעות הטלפון, הפקסימיליה, הדוא"ל או אתר האינטרנט, בין אם המוצרים נושאים תו מחיר המוטבע עליהם ובין אם לאו, מחירי המוצרים הנמכרים בהצבי ישראל צ.י בע"מ אינם תואמים בהכרח למחירי המוצרים הנמכרים בסניפי/ מחסני החברה מהם נאספים המוצרים לצורך אספקתם ללקוח. בכל מקרה יחייב המחיר המצוין על גבי החשבון, שהוא מחיר הצבי ישראל צ.י בע"מ ולא המחיר המופיע (אם מופיע) על תג מחיר כלשהו המוטבע על המוצר. ללקוח המבקש לרכוש מוצרים באמצעות הטלפון תעמוד האפשרות שמחירי המוצרים יוקראו לו על פי בקשתו. מחירי המוצרים מפורטים גם באתר האינטרנט בהצבי ישראל צ.י בע"מ וניתנים לבירור לפני ההזמנה. המחירים הקובעים לצורך השלמת הרכישה, על פיהם ייגבה סכום הרכישה, הינם המחירים שיהיו במסגרת ההזמנה, כפי שיופיעו באתר הצבי ישראל צ.י בע"מ כאמור לעיל.
 3. מחירי המוצרים המסומנים בהנחה, במבצע או בהטבה אחרת יישמרו למשך 10 ימים ממועד ביצוע ההזמנה,  לא כולל הטבות קופונים ו/או שוברים אישיים.
 4. יובהר כי הטבות קופונים ו/או שוברים אישיים לא נשמרות, והן יחולו בתנאי שהקופונים/שוברים הינם בתוקף ביום האספקה.
 5. מוצרים אשר מוצגים למכירה במחירי מבצע ואשר מסומן בצידם הסימן בהנחה, במבצע או בהטבה אחרת יסופקו במחיר המבצע כפוף לכך שמועד האספקה חל תוך 10 ימים מיום סגירת ההזמנה. מוצרים אשר נרכשים בהטבה כנגד מימוש של קופון / שובר אישי יסופקו עם ההטבה בכפוף לכך שהקופון / השובר האישי בתוקף במועד האספקה.  למען הסר ספק יובהר, כי אם מועד האספקה חל לאחר חלוף 10 ימים מיום סגירת ההזמנה, או לאחר תום תוקף הקופון או השובר האישי, הלקוח יחויב בגין המוצר נו בהתאם למחירו במועד האספקה. מובהר עוד, כי במקרה זה אם מוצר אשר המחיר המוצג לגביו במסגרת מבצע פג בטרם סופק המוצר ללקוח, יחויב בגינו מחיר המחירון ללא מבצע ו/או ללא הטבת קופון / שובר אישי. במקרה של שינוי סל המוצרים בהזמנה, יעודכנו המחירים, המבצעים וההטבות בהזמנה בהתאם ליום סגירת ושליחת ההזמנה המעודכנת ויישמרו ל-10 ימים נוספים (לא כולל הטבות קופונים שוברים אישיים כאמור, שיחולו בתנאי שהקופונים/שוברים הינם בתוקף ביום האספקה), בהתאם לאמור בסעיף 20 זה לעיל. יתרה מכך, אלא אם יוחלט אחרת על ידי הנהלת הצבי ישראל צ.י בע"מ, מכירת מוצרים הנמכרים במבצע מוגבלת מכל מוצר בהתאם להחלטת החברה.
 6. חיוב הלקוח בגין מוצרים שקילים יהא בהתאם למשקל המוצרים בפועל. יוסבר כי בעת ביצוע הזמנה אומדן ערך ההזמנה שנמסר ללקוח מתבצע עפ"י הערכת המשקל של המוצרים השקילים המוזמנים, ואולם החיוב בפועל יתבצע עפ"י שקילה של המוצרים בסמוך לאספקתם ללקוח. 
 7. מוצרים שהוזמנו בקנייה קבוצתית ו/או מוקדמת ייתכן ומחירה ישתנה וזאת בתנאי ומרגע ההזמנה השתנו עלויות היבוא ו/או שילוח באופן מהותי וזאת בהתאם לשיקול דעתה של הצבי ישראל צ.י בע"מ.
 8. מחירי המוצרים המוצגים באתר אינם כוללים מס ערך מוסף (מע"מ).

ביצוע הרכישה באתר

29. הוספת מוצרים בודדים ו/או טעינת רשימת מוצרים תיצור את סל הקניות שהלקוח מבקש לרכוש וזאת מתוך מגוון המוצרים המוצגים באתר או ברשימות האישיות של הלקוח. 

 1. סיום הרכישה, בתום מילוי הסל, יבוצע בלחיצה על כפתור "לתשלום" או "לתשלום בקופה" או "לתשלום בטלפון". על הלקוח יהיה להזין את הפרטים המבוקשים בתהליך סגירת ההזמנה. 
 2. בסיום התהליך יתקבל דף המציג את פרטי ההזמנה ומספר הזמנה ייחודי שיהווה אסמכתא לשליחת הזמנה. 
 3. בעת מילוי הפרטים הנדרשים, כאמור לעיל, למעט במקרה בו מתבצעת הזמנה בפעם הראשונה, יוכל הלקוח לציין במקום המתאים כי הוא מסכים שהמוצרים המוזמנים יושארו בסמוך לדלת המען לאספקה או במקום מבוקש אחר על ידו, למקרה שבעת מועד האספקה לא יהא הלקוח או מי מטעמו נוכח במקום, וזאת באחריות הלקוח בלבד. במקרה בו הלקוח לא ייתן את הסכמתו להשארת המוצרים כאמור, אזי המוצרים יוחזרו לחנות. במקרה כזה, הבאת המוצרים בשנית תחייב את הלקוח בתשלום נוסף של דמי שירות. יודגש כי לקוח המבקש כי המוצרים יושארו ליד הדלת עושה זאת על אחריותו המלאה ולא יוכל לבוא בטענות ו/או בתביעות ו/או בדרישות כלשהן להצבי ישראל צ.י בע"מ, לרבות אך לא רק, במקרה של גניבת המוצרים, ויחויב במלוא סכום הקניה והמשלוח. במקרים הבאים לא תתאפשר השארת המוצרים המוזמנים בסמוך לדלת כאמור, ונוכחות הלקוח וכן הצגת תעודה מזהה במועד אספקת המוצרים, תהא תנאי הכרחי לאספקתם: (א) משלוח בהזמנה ראשונה של הלקוח באתר, (ב) לקוח ששילם עבור קנייתו באמצעות כרטיס אשראי תייר, (ג) הזמנה שמכילה מוצרים המחייבים בוגר מעל לגיל 18 (על פי קביעתה של הנהלת האתר), (ד) מוצרים מתקלים. 
 4. הלקוח מאשר שידוע לו שהשליח לא יעלה בבניין לקומות ללא מעלית, או לבניין עם קשיי גישה לכניסה, למשל בשל שיפוצים, עבודות תמ"א וכיוב', ויגיש את המשלוח למזמין בקומת הקרקע ובמקום בטוח. 
 5. הלקוח מצהיר כי ידוע לו שאבטחת המידע המוזן לאתר נעשית באמצעות תוכנת אבטחה SSL הנהוגה באתרי מסחר אלקטרוני וכן באמצעות סיסמה שהלקוח מתבקש להקליד בשלב הכניסה ל"מעבר לקופה". 
 6. הצבי ישראל צ.י בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות באתר וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת החלטה כאמור. 
 7. מובהר כי שירות הצבי ישראל צ.י בע"מ אינו מהווה הצעה בלתי הדירה למכירת מוצרים (ו/או קבלת שירותים). קבלת הזמנה מאת הלקוח לרכישת מוצרים תהווה הצעה של הלקוח לרכישתם וקבלת ההצעה תתבצע באמצעות אספקה בפועל של המוצרים, בכפוף למלאי הקיים במועד האספקה ובהתאם להוראות תקנון זה.

התשלום

37. התשלום בגין קנייה באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי, השייך ללקוח המזמין ואשר פרטי זהותו תואמים את הנתונים שהוזנו למערכת בדף "החשבון שלי", "פרטים אישיים". ככל שיבחר הלקוח להשתמש בכרטיס אשראי אחר, יזין את כל הפרטים כנדרש באתר, ופרטי כרטיס זה ישמרו יחד עם פרטי כרטיס האשראי הקיימים באתר. 

 1. לאחר חיוב הלקוח בכרטיס אשראי ומשלוח המוצרים שהלקוח רכש ליעדם, תופק עבור הלקוח חשבונית עסקה או חשבונית מס ממוחשבת. הלקוח מאשר בזאת כי הוא מסכים למשלוח החשבונית אליו בדואר אלקטרוני (או בכל אמצעי ממוחשב אחר שהחברה תמצא לנכון). הלקוח רשאי לבטל הסכמתו לקבלת חשבונית במייל בכל עת באמצעות מסירת הודעה באתר, באפליקציה, בטלפון ובמייל. 
 2. על אף האמור לעיל הצבי ישראל צ.י בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים מיוחדים ללקוחות שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי כדוגמת שיחת טלפון, העברה בנקאית ועוד.
 3. תנאי האשראי יהיו בהתאם לתנאים שיהיו נהוגים בחברת הצבי ישראל צ.י בע"מ בעת מועד האספקה. 

שעות פעילות הצבי ישראל צ.י בע"מ

41. הקלדה של הזמנה בהצבי ישראל צ.י בע"מ אפשרית בכל שעות היממה באתר, למעט אם האתר או האפליקציה מושבת/ת לצורך תחזוקתו/ה ו/או מכל סיבה אחרת. מועדי וזמני האספקה של ההזמנה, כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה להלן. באתר האינטרנט מוצגים מועדי האספקה הזמינים למשלוח בהתאם לאזור מגוריכם ובכפוף לאזורי השירות של הצבי ישראל צ.י בע"מ.

 1. הזמנה ו/או שינוי הזמנה ו/או ביטול הזמנה באמצעות האתר, האפליקציה או הטלפון  אפשרית בשעות פעילות מוקד שרות הלקוחות בלבד. שעות הפעילות יעודכנו מעת לעת על פי שיקול דעתה של הצבי ישראל צ.י בע"מ, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, ויפורסמו באתר. שינוי בהזמנה ניתן לבצע עד יום עסקים מלא לפני מועד האספקה.
 2. שעות הפעילות של מוקד שרות לקוחות הינן כדלקמן:

43.1  ימים א' – ה' : 17:00 – 09:00 (מתשע בבוקר ועד חמש בערב).

43.2 יום ו' וערבי חג : 12:00- 09:00 (מתשע בבוקר ועד שתים עשרה בצהריים).

 1. על אף האמור בכל מקום בתקנון זה, מובהר בזאת כי ייתכן ויחולו שינויים/חריגות במועדי האספקה וכן במועדי שעות הפעילות של מוקד שירות הלקוחות ו הצבי ישראל צ.י בע"מ אינה מחויבת למועדים אלה.

דמי משלוח

45. לרשות הלקוח מספר דרכים לבצע הזמנה: שליחת הזמנה דרך אתר הצבי ישראל צ.י בע"מ ו/או באמצעות שיחה טלפונית ו/או בהעברה בין חשבונות ו/או בכל דרך שהחברה תקבע. 

 1. בנוסף למחירי המוצרים יחויב הלקוח בדמי משלוח בסך שיתעדכן מעת לעת באתר החברה ובהתאם לגודל ומשקל המוצר.

    46.1 דמי משלוח בגין מוצרים שמסופקים על ידי צדדים שלישיים הינו בהתאם למה שיסוכם עם הצד השלישי ויעודכנו מעת לעת באתר החברה.

    46.2 מובהר כי לקוח שתואם עמו משלוח ולא היה בביתו במועד שתואם עמו, יחויב בדמי משלוח מלאים בגין משלוח חוזר, בנוסף לדמי המשלוח בהם חויב (אם חויב), בהתאם לתעריפים הקבועים באתר, וזאת גם אם המשלוח המקורי הינו ללא דמי משלוח או בהטבה בדמי משלוח.

דמי שירות בגין איסוף עצמי

47. הצבי ישראל צ.י בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי השירות מעת לעת ועל פי שיקול דעתה ואינה מתחייבת להודיע מראש על השינוי.

 1. דמי השירות יקבעו סופית בהתאם לסכום הקניה לתשלום ביום איסוף המוצרים, בנוסף לסכום הקניה. 
 2. בקניה של מוצרים מיוחדים שיוגדרו ככאלה מראש ע"י הצבי ישראל צ.י בע"מ, הלקוח יחויב בנוסף למחיר המוצר בדמי משלוח אשר יקבעו לכל מוצר בנפרד ואשר יצוינו באתר בסמוך לשם המוצר. את מחיר דמי המשלוח ניתן לקבל מנציגי השירות בטלפון או כפי שצוין באתר האינטרנט. דמי המשלוח יכול וישולמו ע"י הלקוח במישרין לידי המוביל. התשלום בגין קנייה של מוצרים מיוחדים יתבצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד, השייך ללקוח המזמין ואשר פרטי זהותו תואמים את הנתונים שהוזנו למערכת בדף "פרטי לקוח". מועד האספקה בגין מוצרים אלו ייקבע בנפרד בנוגע לכל מוצר.

אספקה

50. המוצרים הנכללים בהזמנה יסופקו על ידי הצבי ישראל צ.י בע"מ (לעיל ולהלן: "המשלוח"), בכפוף לאמור בתקנון זה בדבר זכותה של הצבי ישראל צ.י בע"מ שלא לספק מוצרים כלשהם, מאחת מהחנויות/ מחסנים הפועלים במסגרת החברה וספקיה אשר תיבחר על ידי הצבי ישראל צ.י בע"מ בהתאם לצרכיה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי (לעיל ולהלן: "החנות המספקת").

 1. מובהר כי אספקת המוצרים בגין הזמנה שתתקבל תתבצע בכפוף לאישור העסקה ואמצעי התשלום ע"י חברת האשראי (בתשלום בכרטיס אשראי) והצבי ישראל צ.י בע"מ שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר תשלום אשר אינו מקובל עליה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי. 
 2. בעת מילוי ההזמנה יבחר הלקוח במועד אספקה מבוקש. הלקוח יבחר את התאריך ואת מועד ההספקה שהוא מעוניין שבו יסופק המשלוח מתוך רשימת המועדים האופציונליים לאזור השרות של הלקוח, שתוצג בלחיצה על הקישור "זמינות משלוחים". מובהר כי הצבי ישראל צ.י בע"מ תציע מועדים לאספקה בהתאם ליכולת האספקה שלה באותה עת ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי. 
 3. מועד האספקה האפשרי לבחירה הינו בכפוף לרשימת המועדים האפשריים כמפורט לעיל.
 4. הצבי ישראל צ.י בע"מ תשתדל לספק את כל המוצרים בהזמנה, אולם לא תמיד יהיו כל המוצרים זמינים לביצוע משלוח בזמן סביר. לכן, הצבי ישראל צ.י בע"מ אינה מתחייבת לספק את כל המוצרים בהזמנה בין אם צוין כי הם במלאי ובין אם לאו וללקוח לא תהיינה טענות כלשהן כלפי הצבי ישראל צ.י בע"מ בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה. הצבי ישראל צ.י בע"מ תספק ללקוח רק את המוצרים שנמצאים במלאי החנויות/ המחסנים המספקים בעת הכנת המשלוח, או תחליפים בתאום עם הלקוח.
 5. הצבי ישראל צ.י בע"מ לא תגבה, במסגרת ההזמנה, את מחיר המוצר/ים שלא יסופק/ו בהתאם לאמור לעיל. 
 6. במקרה והלקוח או מי מטעמו לא יהיה נוכח בעת האספקה במען המבוקש לאספקה, יוחזרו המוצרים לחנות/ מחסן ומועד חלופי לאספקה יתואם באחריות הלקוח, דהיינו הלקוח ביוזמתו ייפנה למוקד שרות לקוחות ויתאם מועד אספקה חדש. במקרה כזה יחויב הלקוח בדמי משלוח נוספים על פי התעריפים המצוינים לעיל. האמור לעיל לא יחול במידה והלקוח יציין בהזמנה כי הוא מסכים שהמוצרים יושארו ליד הדלת או אצל שכן ששמו נקוב בהזמנה. האחריות הבלעדית הנובעת מהשארת מוצרים ליד הדלת או אצל שכן, כאמור לעיל, תהא של הלקוח. 
 7. בעת אספקה של מוצר באיסוף עצמי, על הלקוח להזדהות בפני הנציג בנקודת האיסוף באמצעות תעודת זיהוי תקפה כמקובל בהצבי ישראל צ.י בע"מ, את כרטיס האשראי באמצעותו ושעל שם המחזיק בו בוצעה ההזמנה וכן את כל פרטי ההזמנה, כולל מספר הזמנה. מובהר כי ללא מסירת כל הפרטים דלעיל לא יסופק המוצר. 
 8. למען הסר ספק מובהר כי שעון השרת, בו מופעל האתר, יהווה ראיה סופית ומכרעת לעניין שעת אישור ההזמנה על ידי הלקוח באתר ושעת הוצאת החשבון על ידי הצבי ישראל צ.י בע"מ. 

החזרת מוצרים

59. על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולערוך השוואה הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לו בעת האספקה. 

60.במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים בעקבות הבדיקה הנ"ל או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון מצד הלקוח לעניין המוצרים המסופקים, על הלקוח להודיע על כך, למוקד שירות הלקוחות בתוך 24 שעות לאחר מועד האספקה. מוקד שירות לקוחות יתאם עם הלקוח את ההשלמה/ההחלפה/ההחזרה של המוצר/ים ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי של הלקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי כל דין. החזרת מוצרים אשר אינם פסידים (מתקלקלים או מתכלים) ניתן להחזיר תוך 14 יום מקבלתם באריזה המקורית ובתנאי שלא נעשה בהם שימוש ו/או נפגמו ע"י הלקוח ו/או בהתאם להוראות החוק. 

מבצעים ו/או קנייה קבוצתית ו/או קנייה מוקדמת

61. מעת לעת יימכרו מוצרי הצבי ישראל צ.י בע"מ במסגרת מבצעים לקידום מכירות (להלן: "מבצעים").

62. המבצעים הנערכים בהצבי ישראל צ.י בע"מ הנם במסגרת מכירות הצבי ישראל צ.י בע"מ בלבד. הצבי ישראל צ.י בע"מ לא תהא מחויבת למכור מוצרים בתנאי מבצע גם אם המוצרים הנ"ל ימכרו בתנאי מבצע במסגרת איזה מחנויות הספקים שאינן הצבי ישראל צ.י בע"מ. כמו כן מבצעים שיתנהלו אצל ספקים לא יחייבו את הצבי ישראל צ.י בע"מ ברכישות שתתקיימנה במסגרת חנויותיה/ האתר. 

 1. במידה והצבי ישראל צ.י בע"מ תחליט לקיים מבצע כלשהו אזי המבצע יהיה בתוקף עד למועד האחרון של המבצע ו/או עד לגמר המלאי (לפי המועד המוקדם מבניהם), והכל בכפוף לתנאי ו/או לתקנון המבצע הרלוונטי, ו/או בכפוף למצוין בצד המוצר המוצע במסגרת המבצע (הן בסמוך למוצר והן ב"קישור" למוצר ע"י סימונו באתר). מחירי המבצע נשמרים למשך 10 ימים מיום סגירת ההזמנה. מובהר כי בהתאם לאמור, הטבות קופונים שוברים אישיים אינם נשמרים, ואלה יחולו בתנאי שהקופונים/שוברים הינם בתוקף ביום האספקה.
 2. ככל שתחליט הצבי ישראל צ.י בע"מ להעניק ללקוחותיה מתנות ו/או הטבות, בחירת המתנות ו/או ההטבות תהיה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, והצבי ישראל צ.י בע"מ תהיה רשאית להפסיק ו/או לשנות את ההטבות ו/או המתנות כאמור בכל עת וללא הודעה מוקדמת. 

ביטול / שינוי הזמנה

65. לקוח רשאי לבטל הזמנה ו/או לשנות אותה לכל המאוחר עד יום עסקים מלא ממועד האספקה המתוכנן של ההזמנה. 

66. במקרה של שינוי שהוא עדכון של סל המוצרים, יעודכנו המחירים, המבצעים וההטבות בהזמנה בהתאם ליום סגירת ושליחת ההזמנה המעודכנת. במקרה זה יישמרו המחירים והמבצעים ל-10 ימים מעת סגירת הזמנה המעודכנת, וזאת למעט הטבות קופונים שוברים אישיים כאמור, שיחולו בתנאי שהקופונים/שוברים הינם בתוקף ביום האספקה. ניתן לבצע עדכון לזמן האספקה בלבד למועד אספקה שיחול עד לא יאוחר מ-10 ימים ממועד ההזמנה המקורית. במקרה של שינוי סל המוצרים בהזמנה, יחושב מחיר הסל לפי המחירים במועד סגירת ההזמנה המעודכנת והמחירים יישמרו ל-10 ימים, לא כולל הטבות קופונים שוברים אישיים כאמור, שיחולו בתנאי שהקופונים/שוברים הינם בתוקף ביום האספקה. 

 1. ביטול/שינוי ההזמנה יכול להתבצע באתר או באמצעות מוקד שירות הלקוחות בטלפון, באתר, באפליקציה. ביטול/שינוי הזמנה למוצרים מיוחדים שנקבע לגביהם מועד אספקה נפרד, יכול להתבצע באמצעות מוקד שירות הלקוחות הטלפוני בלבד. 
 2. הצבי ישראל צ.י בע"מ תהא רשאית לבטל הזמנה ובלבד שתמסור על כך ללקוח הודעה שעתיים ומעלה לפני מועד האספקה.
 3. בנוסף לאמור לעיל, הלקוח יהיה רשאי לבטל רכישה של מוצרים שאינם אלה: (א) טובין פסידים (מתקלקלים או מתכלים); (ב) טובין שיוצרו או הוזמנו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה; (ג) טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית; (ד) שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם מועד ביטול העסקה חל בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן; ו- (ה) מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה-1995. ביטול הרכישה אפשרי באמצעות פנייה למוקד שירות הלקוחות הטלפוני וזאת עד 14 ימים מיום אספקת המוצר. ניתן לבטל עסקה באחת מהדרכים הבאות: בטלפון למספר: 053-3933003; בדואר אלקטרוני לכתובת htziisrael@gmail.com.   
 4. יודגש כי זכות הלקוח להחזרת מוצר וזכות הלקוח לביטול הרכישה תהיינה אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ"ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו – 1986, ו/או בכפוף למדיניות הצבי ישראל צ.י בע"מ כפי שתהא מעת לעת.
 5. ביצוע הזמנה ורכישה על ידי הלקוח בהצבי ישראל צ.י בע"מ יכולה להתבצע הן באמצעות האינטרנט, והן באמצעות הטלפון.
 6. למען הסר ספק יובהר כי האמור בתקנון זה בדבר רכישה באמצעות האינטרנט, יחול בשינויים המחויבים גם על הזמנה באמצעות הטלפון.

הערות למוצר

 1. הנתונים המופיעים על המוצרים נמסרו על-ידי ספקי המוצר ובאחריותם. 
 2. ייתכנו טעויות ו/או אי התאמות בסימון המוצרים. 
 3. מכונות חשמליות/ הידראוליות וכדמותם וחומרים מסוכנים/ אלרגניים וכדמותם – אין להסתמך על הפירוט המופיע במרכיבי המוצר כפי שמופיעים באתר. יש לקרוא את המופיע על גבי המוצר לפני השימוש בו.
 4. על הלקוח להיות בקיא באופן הפעלה והשימוש במוצרים ובמידה ואין ברשותו חוברת הדרכה מחובתו ליצור קשר עם הצבי ישראל צ.י בע"מ ולברר זאת ו/או לקבל הדרכה מהחברה/ ספק ובעלות שתתואם עם הצבי ישראל צ"י בע"מ. במידה ויפעל על דעת עצמו האחריות המלאה חלה על הלקוח בלבד.
 5. מובהר בזאת שהתמונות הינן להמחשה בלבד. 

מוצרים ו/או שירותים שיסופקו על-ידי צדדים שלישיים / באספקה בתיאום טלפוני

78. מעת לעת יוצעו באתר מוצרים ו/או שירותים שונים אשר יסופקו ללקוח ישירות על-ידי צדדים שלישיים, שהינם יצרנים ו/או יבואנים ו/או משווקים ו/או ספקים של המוצרים ("ספקי המוצרים"). הוראות סעיפים 79-92 יחולו בכל הנוגע למוצרים ו/או שירותים שיסופקו על-ידי צדדים שלישיים ושאספקתם מבוצעת בתיאום טלפוני, ובכל מקרה של סתירה בין הוראות התקנון האחרות לבין הוראות סעיפים אלה יחולו הוראות סעיפים אלה. 

 1. אספקת המוצרים ו/או השירותים תעשה בתיאום ישירות עם ספק המוצר לאחר הרכישה בהתאם לכתובת שנמסרה במועד ביצוע ההזמנה ובהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים או השירותים.
 2. הצבי ישראל צ.י בע"מ תהא רשאית על פי שיקול דעתה, מעת לעת, באופן קבוע או זמני, להעניק ללקוח הטבה בדמי המשלוח. ההטבה יכולה להיות במלוא דמי המשלוח או בחלקם. ההטבה תינתן בדרך של זיכוי הלקוח בסכום החיוב העודף בגין דמי המשלוח או באי חיובו של הלקוח, או במתן הנחה כספית בשווי דמי המשלוח או חלקו, על פי קביעתה של הצבי ישראל צ.י בע"מ.
 3. המחירים באתר אינם כוללים את עלות הובלתם, התקנתם או הרכבתם, אלא אם צוין אחרת  באתר. החיוב בגין הובלה, התקנה או ההרכבה של המוצר, יבוצע על ידי הצבי ישראל צ.י בע"מ או על ידי ספק המוצרים, כפי שייקבע על ידי הצבי ישראל צ.י בע"מ. הצבי ישראל צ.י בע"מ תהא רשאית על פי שיקול דעתה, מעת לעת, באופן קבוע או זמני, להעניק ללקוח הטבה מלאה או חלקית בתשלום עבור הובלה או התקנה או הרכבה, כפי שיפורט באתר. ההטבה תינתן בדרך של זיכוי הלקוח בסכום החיוב העודף בגין דמי המשלוח או באי חיובו של הלקוח, על פי קביעתה של הצבי ישראל צ.י בע"מ. 
 4. הצבי ישראל צ.י בע"מ וספקי המוצרים יהיו רשאים, מעת לעת, לקבוע תנאים והגבלות בכל הנוגע לאספקה והובלה חריגה של מוצרים, לרבות הספקה למקום סמוך בתיאום עם הלקוח. במקרה של הובלה חריגה, הצבי ישראל צ.י בע"מ האתר ו/או ספקי המוצרים רשאים לגבות תשלום נוסף בהתאם למפורט באתר ו/או כפי שיאושר טלפונית או אחרת אופן פרטני מול הלקוח. לצרכי סעיף זה, הובלה חריגה כוללת הובלה של מוצרים לאזורים המוגדרים על ידי מערכת הביטחון או גורמי אכיפה כבעלי גישה מוגבלת מבחינה ביטחונית, וכן הובלה הדורשת כוח אדם ו/או אמצעים מיוחדים (כגון מנוף) ו/או פעולות מיוחדות (כגון פירוק), לשם הובלתו או הכנסתו לבית הלקוח, כגון ובלה לקומות גבוהות.
 5. לעיתים האספקה לבית הלקוח תתבצע ע"י שירות משלוחים חיצוני אשר אזורי האספקה שלו שונים מאזורי האספקה של הצבי ישראל צ.י בע"מ. במידה וההזמנה בוצעה מחוץ לאזורי האספקה של נותן שירותי המשלוחים, ספק המוצרים ייצור קשר עם הלקוח לצורך ביטול ההזמנה וזיכוי הלקוח בגינה. הצבי ישראל צ.י בע"מ ו/או הספקים לא יהיו אחראים כל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם. 
 6. הלקוח רשאי לבטל הזמנה רק בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 והתקנות על פיו (להלן: "חוק הגנת הצרכן"). לשם  הנוחות, על פי חוק הגנת הצרכן, לקוח רשאי לבטל עסקה לרכישת מוצר שנמכר במכר מרחוק עד 14 יום ממועד קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי העסקה כנדרש בחוק, לפי המאוחר מביניהם. ברכישת מוצרים מסוימים, לא ניתן יהיה לבטל את ההזמנה, לרבות  כמפורט בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן, ובכלל זה טובין פסידים, "מידע" כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה-1995, טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית, תרופות, תוספי תזונה והלבשה תחתונה.
 7. בהתאם לסעיף 14ג1(ג) לחוק הגנת הצרכן, אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש רשאי לבטל עסקה, בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה, מיום קבלת המוצר או מיום או מיום קבלת טופס הגילוי, לפי המאוחר מבניהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כוללת שיחה בין החברה לבין הלקוח  כאמור (כולל שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית). החברה תהיה רשאית לבקש מהלקוח שלעיל תעודה, כמפורט בחוק, המוכיחה כי הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין. 
 8. החברה תהיה רשאית לגבות דמי ביטול במקרה של ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה בשיעור של 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 ₪, לפי הגבוה מביניהם, ככל שהלקוח בחר לבטל את ההזמנה שלא עקב פגם במוצר או עקב אי התאמה. 
 9. לקוח שקיבל את המוצר ידאג להחזירו לספק שפרטיו יימסרו לו על ידי החברה במקום עסקו, על חשבון הלקוח. משתמש שיבקש כי המוצר ייאסף מהמקום בו נמסר לו או כל מקום אחר, בכפוף לאישור החברה, יישא בעלות דמי משלוח בגין הובלה כאמור.
 10. ניתן לבטל הזמנה עד 14 ימים מיום ביצוע העסקה. ביטול הזמנה יעשה באמצעות פנייה בכתב לחברה בלבד, בטלפון למוקד, באתר (באמצעות ערוץ "צור קשר").
 11. הצבי ישראל צ.י בע"מ תהא רשאית לבטל הזמנה מכל סיבה שהיא. הצבי ישראל צ.י בע"מ לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי בגין ביטול הזמנה כאמור, לרבות אם ביטול ההזמנה נובע מכך שהמוצר אזל במלאי וכו'.
 12. הנתונים המופיעים לעניין המוצרים, הרכבם, תכונותיהם וכיוצ"ב נמסרו על-ידי ספקי המוצר ועל כן הינם באחריותם הבלעדית.
 13. ככל שהלקוח יבקש כי הספק יתקין לו את המוצר שנרכש (ככל שהתקנה היא רלוונטית), תהיה ההתקנה כפופה לתשלום דמי התקנה ישירות לספק המוצרים על פי תנאיו. 
 14. שירות ואחריות יינתן ללקוח על-ידי ספקי המוצרים ו/או מי מטעמם בהתאם לתנאי האחריות הרלוונטיים למוצר שנרכש.

אחריות

93. הצבי ישראל צ.י בע"מ אינה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: "נזק מכל סוג שהוא") שייגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת בהצבי ישראל צ.י בע"מ ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג' כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד ג' כלשהו תוך שימוש בסיסמת הלקוח בהצבי ישראל צ.י בע"מ וכד'.

 1. הלקוח יישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או להצבי ישראל צ.י בע"מ ו/או לצד ג' כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצא באלה טעויות. 
 2. הלקוח פוטר את הצבי ישראל צ.י בע"מ מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר. 
 3. הצבי ישראל צ.י בע"מ לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה, לרבות אך לא רק – מכח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה, מגפה, מזג אויר קיצוני וכד'.
 4. הצבי ישראל צ.י בע"מ לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת באשר הם. 
 5. הצבי ישראל צ.י בע"מ לא תהא אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו, בכל הקשור למוצרים ו/או שירותים שיירכשו בהצבי ישראל צ.י בע"מ ואשר צד ג' שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם להצבי ישראל צ.י בע"מ או ישירות ללקוחות, לרבות פגמים במוצרים, בשירותים (לרבות בהובלתם ו/או בהתקנתם), אי התאמה בין המוצר לתיאורו באתר וכדומה, והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין.
 6. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא הצבי ישראל צ.י בע"מ בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הלקוח. 

החוק החל ותניית שיפוט

 1. על ההתקשרות בין הלקוח לבין הצבי ישראל צ.י בע"מ במסגרת האתר ובמסגרת האמור בתקנון זה יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד. 
 2. הצבי ישראל צ.י בע"מ והלקוח מצהירים כי יעשו כמיטב יכולתם על מנת שסכסוך שיתעורר ביניהם, במידה ויתעורר, ייושב בדרכי נעם מחוץ לכותלי בית המשפט וכי במידה והסכסוך לא ייושב כאמור אזי הוא יידון בבית המשפט בישראל בלבד. 

אבטחת האתר

102. אין לבצע או לנסות לבצע פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות אך לא רק:

102.1  חדירה לא מורשית לשרתים, חשבונות ו/או נתונים.

102.2  בדיקה, סריקה, ו/או דגימה של האתר, לרבות נסיונות לבדיקת חדירותו.

102.3  שיבוש ו/או נסיון לשיבוש מתן השירות המוענק באתר ללקוחות ו/או פעילות השרת/ים מהם הוא פועל.

102.4 הצבי ישראל צ.י בע"מ תפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי פעולות כמפורט בסעיף זה. 

פרטיות

103. בהצטרפותו לשירותי אונליין ולמועדון הלקוחות, החבר מאשר כי המידע שנמסר על-ידו ו/או ייאסף אודותיו במסגרת חברותו במועדון הלקוחות, יישמר במאגרי המידע של הצבי ישראל צ.י בע"מ לצורך ניהול וייעול השירות והקשר עימו, לצרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים,  לרבות עיבוד המידע ודיוור ישיר לצורך מימוש מטרות אלו וכן עידוד נאמנות חברי המועדון, מתן שירותים לחברי המועדון ולהבטחת פעילות מסחר הוגנת על פי חוק. ידוע לחבר כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו הינה מרצונו ובהסכמתו.  כמו כן, הצבי ישראל צ.י בע"מ תהא רשאית, למטרות המנויות לעיל, להעביר מעת לעת מידע בלתי מזוהה, אנונימי או אגרגטיבי, בנוגע לרכישות במסגרת המועדון, לרשתות ו/או גופים השותפים במועדון, ולכל גורם שיעניק שירותים והטבות לחברי המועדון על פי שיקול דעתה של הצבי ישראל צ.י בע"מ.

104. בהתאם להסכמת החבר כדין, חברת הצבי ישראל צ.י בע"מ תהא רשאית לפנות אל החבר מעת לעת בדיוור ישיר לצורך קבלת הצעות למוצרים ו/או שירותים, מבצעים וקידומי מכירות (של מוצרים, שירותים, הטבות וכיו"ב של הרשתות והגופים המעניקים הטבות במסגרת המועדון דרך החברה ושל גורמים אחרים שיעניקו שירותים או הטבות לחברי המועדון), באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים (SMS), מערכת חיוג אוטומטית ו/או בטלפון, וזאת כל עוד לא נתקבלה הודעה אחרת מהחבר בכתב בכל עת.

105. הצבי ישראל צ.י בע"מ אף רשאית, למטרות הנ"ל, להעביר מעת לעת מידע בלתי מזוהה, אנונימי או אגרגטיבי, בנוגע לרכישות במסגרת המועדון, לרשתות ו/או גופים השותפים במועדון, ולכל גורם שיעניק שירותים והטבות לחברה המועדון על-פי שיקול דעתה של הצבי ישראל צ.י בע"מ.

106. על אף האמור לעיל ובכפוף להוראות כל דין הצבי ישראל צ.י בע"מ תהיה רשאית להעביר מידע מפורט ומזוהה של רכישות הלקוח ברשת לצדדים שלישיים, אם תתקבל הסכמת הלקוח לעשות כן ו/או בהתאם להוראות של כל גוף שלטוני/שיפוטי מוסמך.

107. במידה והלקוח מעוניין להיגרע ממאגרי המידע כאמור לעיל יהא עליו להודיע על כך להצבי ישראל צ.י בע"מ בכתב בהתאם להוראות כל דין.

108. הצבי ישראל צ.י בע"מ תהא רשאית להשתמש בפרטים שהלקוח מסר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש של הלקוח לצורך שיפור השירותים, לשיפור הקשר עם הלקוח, לצורכי דיוור ישיר או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות למפרסמים, ובלבד שמידע זה לא יזהה את הלקוח. 

הזכויות של הצבי ישראל צ.י בע"מ באתר

109. הקניין הרוחני בהצבי ישראל צ.י בע"מ, בכלל זה זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או המדגמים ו/או הפטנטים וכיוצא באלה זכויות באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנות, היישומים, הקבצים הגרפיים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר ("תכולת האתר"), הינם בבעלות מלאה ובלעדית של הצבי ישראל צ.י בע"מ, או של צדדים שלישיים שהצבי ישראל צ.י בע"מ קיבלה מהם רישיון שימוש כדין. 

 1. הצבי ישראל צ.י בע"מ שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה. 
 2. השמות הצבי ישראל צ.י בע"מ ושם הדומיין של האתר, לרבות כל סימני המסחר של הצבי ישראל צ.י בע"מ הם בבעלות מלאה ובלעדית של הצבי ישראל צ.י בע"מ, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בהם. 
 3. כל אזכור בקטלוגים השונים של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות ללקוח ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם. תמונות המוצרים מובאות להמחשה בלבד. מובהר כי הפרה של זכויות קניין רוחני של צד ג' תהיה באחריות הספק הרלוונטי בלבד.
 4. האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, והשימוש בהם מוגבל אך ורק למטרות מכירת וקניית המוצרים באמצעותם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב מהצבי ישראל צ.י בע"מ. 

(עדכון 06.02.2021)